01:31 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English
Tên / Số / ký hiệu : 59 /STTTT-BCVT
Về việc / trích yếu

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT.

Ngày ban hành 13/02/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Bưu chính, viễn thông
Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Hùng Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Tải về máy Đã xem : 713 | Đã tải: 19
Nội dung chi tiết
         UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
   
 
Số: 59 /STTTT-BCVT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


 Điện Biên, ngày 13  tháng 02  năm 2014
   
 
      
       Kính gửi:
                                 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
                       - Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã.
                                                      
 
Ngày 27/12/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806) MHz đến năm 2020. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã nghiên cứu, triển khai thực hiện (Nội dung Thông tư 26/2013/TT-BTTTT được đăng tải trên website http://www.dic.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban Biên tập Website Sở;
- Lưu: VT; BCVT.
   KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 

  Nguyễn Hùng Cường