05:05 ICT Thứ năm, 21/02/2019
English

Phó giám đốc gồm 2 Đồng chí:

1. Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường – Phó Giám đốc Sở


- Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường
- Chức vụ : Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.668
- Email : CuongNH@dic.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Hùng Cường

Phụ trách và giải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền:
- Thường trực công tác Đảng của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông.
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, In, phát hành; phát thanh - truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo báo chí, xuất bản ấn phẩm thông tin và truyền thông; Trang thông tin điện tử của Sở; Thanh tra, Pháp chế; công tác Công đoàn.
- Chủ tài khoản thứ 2 khi được Giám đốc ủy quyền.
- Các đơn vị: Phòng Báo chí - Xuất bản; Thanh tra Sở.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Giám đốc.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


2. Đồng chí: Vũ Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 

- Họ và tên : Vũ Anh Dũng
- Chức vụ : Phó giám đốc 
- Trình độ chuyên môn : Đại học 
- Trình độ lý luận : Cao cấp 
- Điện thoại  : 0215.3828.668
- Email : DungVA@dic.gov.vn


Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Vũ Anh Dũng

Phụ trách và giải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền:
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ, công tác Đoàn Thanh niên.
- Các đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin; Bưu chính - Viễn thông và Trung tâm CNTT&TT.
- Chủ tài khoản thứ 3 khi được Giám đốc ủy quyền.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của Giám đốc.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện, thị xã: Mường Lay, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.