02:06 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English

Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh


STT Tên cơ quan, đơn vị
1 Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh
2 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
3 Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
4 Các cơ quan báo chí; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố
5 Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh